Saltar al contenido

Co to je a jaké jsou různé typy pracovního prostředí ve firmách?

14 de julio de 2022

Je dobře známo, že velká část úspěchu, kterého může společnost dosáhnout, závisí z velké části na efektivitě práce jejích zaměstnanců. Výkon a efektivitu pracovníků však mohou ovlivnit pracovní prostředí nebo pracovní prostředí ve kterém se vyvíjejí. Z tohoto důvodu je nutné vědět, co to je a jaké jsou různé typy pracovních prostředí ve firmách, abychom prosadili to nejvhodnější.

Jaké je pracovní prostředí ve firmě?

Pracovní prostředí společnosti můžeme definovat jako prostředí, ve kterém se vyvíjejí zaměstnanci denně plnit své povinnosti. Vhodné pracovní prostředí může zlepšit produktivitu pracovníků a umožňuje efektivní dosahování cílů a záměrů společnosti.

Pracovní prostředí je tvořené různými faktory technické, organizační a sociální aspekty, které ovlivňují emocionální, fyzickou a sociální pohodu každého zaměstnance. Mezi hlavní prvky, které tvoří pracovní klima nebo pracovní prostředí, lze zmínit:

  • Organizační a strukturální faktory: Jedná se o ty, které souvisí s charakteristika společnostijejí organizační struktura, hierarchie, management, řízení lidských zdrojů atd.
  • Sociální faktory: Jedná se o faktory, které ovlivňují vztahy mezi zaměstnanci, jako jsou osobní interakce, efektivita komunikace, konflikty, které mohou nastat v pracovní oblasti atd.
  • Osobní faktory: Tyto prvky spolu bytostně souvisí osobnostmotivace, postoje a potřeby každého pracovníka.

Všechny tyto faktory a prvky mohou ovlivnit pozitivní nebo negativní v pracovním prostředí. A podle způsobu, jakým se tyto faktory vyvíjejí, má pracovní prostředí různé klasifikace. Dále vysvětlíme čtyři typy pracovního prostředí, které se může ve společnosti vyskytovat.

Typy pracovního prostředí ve firmě

Podle způsobu, jakým spolu souvisí různé faktory, které tvoří pracovní prostředí, je lze klasifikovat čtyři typy prostředí které ve firmách převládají: autoritářské, paternalistické, poradní a participativní.

Autoritářské prostředí

Jedná se o pracovní prostředí, ve kterém jsou rozhodnutí přijímána na vrcholu obchodní hierarchie, bez ohledu na názory nebo nápady ostatních pracovníků. To je prostředí bez flexibility kde každý pracovník musí dodržovat příkazy svých nadřízených s velmi omezeným prostorem svobody vykonávat své povinnosti a rozvíjet své dovednosti.

V tomto typu pracovního prostředí je málo resp žádná důvěra mezi vrcholovými manažery společnosti a zbytkem pracovníků. Komunikace mezi jednotlivými úrovněmi společnosti je řídká a jednosměrná, všechny činnosti se točí kolem plnění zakázek.

Paternalistické prostředí

V tomto pracovním prostředí je diferenciace mezi hierarchickými úrovněmi nadále velmi výrazná a existuje špatná komunikace mezi manažery a dělníky.

Rozhodnutí jsou přijímána na vrcholu hierarchie, bez účasti ostatních zaměstnanců. Přestože mezi zaměstnanci panuje srdečnější klima, neexistuje žádný závazek a ztotožnění se s posláním a cíli společnosti.

Konzultační prostředí

Je to prostředí mnohem flexibilnějšíkde stále rozhoduje nejvyšší hierarchie, ale přihlíží se k nápadům a názorům zaměstnanců.

zaměstnanci na schůzce

V tomto typu prostředí existuje dobrý prostor svobody přidat do akčních plánů větší dynamiku a zlepšit komunikaci mezi zaměstnanci. Mezi všemi členy společnosti také panuje větší důvěra a oddanost.

Participativní prostředí

Je to ideální prostředí pro rozvoj proaktivní a efektivní podniku, vyskytuje se v horizontálních organizačních strukturách, kde nejsou vyznačeny žádné hierarchické úrovně.

V tomto typu prostředí jsou přijímána rozhodnutí prostřednictvím konsensu, kde mohou všichni pracovníci přispívat nápady a názory. Je zde plynulost a důvěra v komunikaci a lepší příležitosti pro osobní a profesní rozvoj.

Zlepšení pracovního prostředí je pro každou společnost nanejvýš důležité. Klima, kde je pracovní motivace a dobré vztahy, zlepší produktivitu a tím i úspěch společnosti.